REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • 1 Organizator
 1. Organizatorem szkolenia jest Belvedere Capital Spółka z o.o. z/ s w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 58 (00- 545 Warszawa ), NIP: 7010967575, REGON: 385398004, KRS: 0000825157, adres e- mail: biuro@warszawskiinwestor.pl, numer telefonu: 790 245 988, zwana dalej „ Organizatorem ”.
 2. Organizator świadczy usługi wskazane w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.
 • 2 Definicje
 1. Szkolenie – usługa świadczona przez Organizatora w postaci odpłatnego szkolenia dotyczącego między innymi budowania niezależności, wolności finansowej, zarzadzania osobistymi finansami.
 2. Strona internetowa- strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.warszawskiinwestor.pl.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wykupiła szkolenie.
 4. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Rejestracja- zgłoszenie chęci wykupienia Szkolenia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej www.warszawskiinwestor.pl.
 6. Umowa – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest nabycie szkolenia, do zawarcia której dochodzi na odległość poprzez dokonanie przez Uczestnika rejestracji i opłaty.
 • 3 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania przez Organizatora z Uczestnikami umów oraz ich wykonywania i jest zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: www.warszawskiinwestor.pl.
 2. Każda osoba dokonująca zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące proponowanego przez Organizatora szkolenia są dostępne na stronie internetowej: www.warszawskiinwestor.pl.
 4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej: warszawskiinwestor.pl stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator dokłada starań koniecznych do prawidłowego działania strony internetowej: warszawskiinwestor.pl.
 6. Szkolenie odbywa się stacjonarnie, w miejscowości Warszawa, w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Koszty wynikające z dojazdu na szkolenie spoczywają na Uczestniku szkolenia.
 7. Szkolenie trwa jeden dzień i trwa od 8 do 10 godzin ( z przerwami na lunch ( we własnym zakresie ), kawę )).
 8. Szkolenie odbywa się również w formie wideokonferencji. Szkolenie w tej formie będzie prowadzone równocześnie w tym samym dniu co szkolenie stacjonarne.
 9. Uczestnik wybiera formę uczestnictwa w szkoleniu ( stacjonarnie lub w formie wideokonferencji ) w dniu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej: warszawskiinwestor.pl. Opłata za szkolenie w formie stacjonarnej, jak i w formie wideokonferencji jest różna, wysokość opłaty za uczestnictwo w wybranej przez Uczestnika formie wskazana jest na stronie internetowej: www.warszawskiinwestor.pl.
 10. W przypadku wyboru uczestnictwa w szkoleniu w formie wideokonferencji, Organizator prześle Uczestnikowi na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres e- mail właściwy link umożliwiający dołączenie do szkolenia, jak również szczegółowe informacje dotyczące tej formy szkolenia najpóźniej w terminie 2 dni przez rozpoczęciem Szkolenia w formie wideokonferencji.
 • 4 Zawarcie umowy
 1. Informacje o szkoleniu wraz z podaniem wysokości opłaty, zamieszczone na stronie internetowej: warszawskiinwestor.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (  Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: kodeks cywilny ). Informacje o szkoleniu wraz z podaniem wysokości opłaty zamieszczone na stronie internetowej: www.warszawskiinwestor.pl stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez dokonanie Rejestracji ( złożenie oferty ) przez Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 4. Oferta jest wiążąca 2 dni ( po tym czasie wygasa ). W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej: warszawskiinwestor.pl powinien wypełnić i wysłać formularz Rejestracji, podając następujące dane Uczestnika:
 3. Aktywny adres e- mail,
 4. Imię i nazwisko,
 5. Miejscowość zamieszkania,
 6. Numer telefonu.
 7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
 8. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej: www.warszawskiinwestor.pl.
 9. Dokonanie opłaty w wysokości podanej na stronie internetowej: warszawskiinwestor.pl na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora szkolenia na stronie internetowej: www.warszawskiinwestor.pl w terminie 2 dni od dnia wypełnienia formularza Rejestracji.
 10. Konsument zawierający umowę na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyraża żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi szkolenia przez upływem 14- dniowego terminu, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 • 5 Warunki płatności za szkolenie
 1. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu w wysokości podanej na stronie internetowej: warszawskiinwestor.pl obejmuje wyłącznie uczestnictwo w szkoleniu.
 2. Uczestnik nabywający szkolenie oświadcza, że wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną na adres e- mail podany w formularzu Rejestracji. Niniejsze postanowienie nie dotyczy konsumentów.
 3. Opłata za szkolenie płatna jest z góry, w terminie 2 ( słownie: dwóch ) dni od zawarcia umowy ( wypełnienia formularza rejestracji ). Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora wskazany na stronie internetowej: www.warszawskiinwestor.pl. Zapłata jest dokonana z chwilą uznania rachunku bankowego Organizatora.
 • 6 Zmiana terminu szkolenia
 1. Organizator zachowuje prawo odwołania szkolenia najpóźniej w terminie 2 dni przez zaplanowanym dniem rozpoczęcia szkolenia. Szkolenie może być odwołane za pomocą poczty elektronicznej ( wiadomości e- mail ), wiadomości sms, mms. Odwołanie szkolenia jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Organizatora ( umowne prawo odstąpienia ). W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnik otrzyma pełny zwrot uiszczonej opłaty za szkolenie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 3. zmiany miejsca szkolenia, z zastrzeżeniem, że szkolenie odbędzie się w tym samym mieście ( Warszawa ), które zostało pierwotnie wskazane jako miejsce prowadzenia szkolenia,
 4. modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia- z zastrzeżeniem ustalonej liczby godzin szkolenia.
 5. W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 2 a i b, Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o tym zdarzeniu na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres e- mail lub poprzez przesłanie wiadomości sms, mms na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu, najpóźniej w terminie 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • 7 Odstąpienie od umowy
 1. Możliwa jest rezygnacja ze szkolenia przez Uczestnika i odstąpienie od umowy w terminach wskazanych poniżej. W celu wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy, Uczestnik składa Organizatorowi oświadczenie na piśmie lub drogą e- mail na adres wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, o odstąpieniu od umowy.

W przypadku złożenia oświadczenia:

 1. najpóźniej w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, Organizator zwróci Uczestnikowi 90 % wpłaconej opłaty za szkolenie,
 2. w terminie od 7 do 13 dni  przed datą rozpoczęcia szkolenia, Organizator zwróci Uczestnikowi 70 % wpłaconej opłaty za szkolenie,
 3. w terminie 6 dni lub późniejszym przed datą rozpoczęcia szkolenia, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej opłaty za szkolenie.
 4. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą Konsumentów.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r.,poz. 827 z późn. zm. ) Uczestnik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy ( rezygnacji ze szkolenia ) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e- mail Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, przed upływem terminu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy:
 7. o świadczenie usługi, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy.
 8. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa w ust. 3, Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 9. Zwrot otrzymanej od Konsumenta płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. Zwrot płatności dokonanie zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji.
 10. W wypadku zawarcia umowy w warunkach określonych w 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu zakończenia świadczenia usługi.
 11. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ustalonej opłaty za szkolenie.
 12. Zmiana Uczestnika szkolenia jest nieodpłatna.
 13. Zmiana Uczestnika szkolenia powinna nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Organizatora.
 • 8 Zakaz rejestrowania szkolenia
 1. Organizator szkolenia nie wyraża zgody na rejestrowanie, przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej, czy analogowej, lub na rozpowszechnianie treści i przebiegu szkolenia w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.
 2. W razie stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika postanowienia opisanego w ust. 1, Organizatorowi przysługuje prawo wyproszenia Uczestnika z dalszej części szkolenia. Uczestnikowi, który dopuścił się przedmiotowego naruszenia, nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty za niewykorzystanie szkolenia w jego pełnym zakresie.
 • 9 Zachowanie poufności
 1. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie treści oraz materiały prezentowane na szkoleniu są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Michała Kołtyś oraz są objęte ochroną prawną. Przez treść i materiały należy rozumieć w szczególności treść wszystkich wystąpień, prezentacji, zdjęć, arkuszy kalkulacyjnych, materiałów informacyjnych.
 2. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie treści oraz materiały prezentowane na szkoleniu przekazywane są do własnego użytku Uczestnika w jego własnej działalności związanej z wynajmem, zarządzaniem i obrotem nieruchomościami, nie zaś do prezentowania innym osobom w ramach szkoleń, publikacji, wystąpień, e- booków, webinarów itp.
 3. W razie stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika szkolenia postanowień § 9, Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Michała Kołtyś kary umownej w wysokości 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) za każde naruszenie, co nie wyłącza uprawnienia wierzyciela do dochodzenia odszkodowania w wysokości przenoszącej wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
 • 10. Ochrona danych osobowych
 1. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Baza danych osobowych Uczestników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczegółowo chronione i zabezpieczone przez dostępem osób nieupoważnionych, stosownie do przepisów RODO.
 3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie przez Organizatora szkolenia, jak również o innych ofertach Organizatora, które pojawią się w przyszłości.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora szkolenia w celu organizowania i realizacji szkolenia, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, jak również o innych ofertach Organizatora, które pojawią się w przyszłości.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • 11 Reklamacje
 1. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że sposób realizacji szkolenia nie jest zgodny z umową, ma on prawo złożenia reklamacji na adres: biuro@warszawskiinwestor.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia lub też od dnia. w którym zgodnie z umowa szkolenie miało się zakończyć. Reklamacja powinna zawierać:

      a ) imię i nazwisko Uczestnika,

 1. oznaczenie szkolenia,
 2. opis zastrzeżeń dotyczących szkolenia,
 3. datę zawarcia umowy.
 4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Uczestnik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację w formie pisemnej lub na podany adres e- mail.
 • 12 Odpowiedzialność
 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 • 13 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora szkolenia.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu prowadzenia szkolenia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji nowego Regulaminu na stronie internetowej pod adresem: warszawskiinwestor.pl . Zmienionego Regulaminu nie stosuje się do umów zawartych przed jego wejściem w życie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

( formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy )

Ja/My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim/ naszym (*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): …………………………………………………………………

Adres konsumenta (-ów)- miejscowość zamieszkania: ……………………………………………

Adres e- mail konsumenta(-ów): …………………………………………………………………….

                                                                                     ……………………………………………….

                                                                                            Podpis konsumenta(-ów), data

* niepotrzebne skreślić

i